четвртак, 21. мај 2020.

DE CORDECor, centrum systematis vasorum sanguiferorum, iн  thorace situm est. Uno saepto in duo dimidia divisum est: sinistrum arteriosum est dextrum venosum. Quodque dimidium e minore parte (atrium cordis) et ampliore parte (ventriculis cordis) constat. Atrium cordis sinistrum minus dextro est. Ex eo quinque ad octo orificia usque ad venas pulmonales ducunt quae sanguinem arteriosum a pulmonibus in cor adducunt.

Латински језик за први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе

четвртак, 14. мај 2020.

Најчешће скраћенице у рецептима

aa - ana partes aequales   у подједнаким деловима
ad scat.  - ad scatulam  у кутији
ad us. ext.   - ad usum externum  за спољашну употребу
ad us. int.   - ad usum internum  за унутрашњу употребу
ad us. propr.  - ad usum proprium  за личну употребу
ad vitr. coll ampl.     - ad vitrum cum collo amplo  у бочици са широким грлићем
aeq.  -  aequalis   једнак
but.  - butyrum  масло
caps.amyl.   - capsulae amylaceae  скробне капсуле
caps.gelat.   - capsulae gelatinosae  желатинске капсуле
cons.   - consperge  посипај
D./d./  - dosis; da, detur  доза; издај, нека се изда

среда, 13. мај 2020.

Превод и читање

Tuberculosis pulmonum

Tuberculosis morbus infectivus est bacillo tuberculosis excitatus. Origo infectionis saepissime sunt homines tuberculosi laborantes, item pus fistularum glandularum tuberculosarum aut ossium aegrotorum. Bacillum tuberculosis in orgnaiѕmum hominis variis viis intrat:
- per oрgana respiratoria
- per organa digestiva
- per cutem
Symptomata communia tuberculosis sunt: lassitudo, excitatio, morositas, temperatura aucta, sudor, appetitus diminutus, diminutio ponderis corporis, palpitatio cordis. Symptomata functionalia, autem tussis, expectoratio, dolor in pectore et dyspnoe, item haemorrhagiae sunt. Bacillum tuberculossis anno millesimo octingentesimo sexagesimo quinto Robert Coch patefacit. Hodie hic morbus remediis antibioticis cum successu sanatur.

(уџбеник: За први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, Радмила Поповић, 2003.)

уторак, 12. мај 2020.

РЕЦЕПТУРА - стручни термини


Basis - главни састојак
Adiuvans - састојак за појачавање дејства лека
Corrigens - састојак за поправљање укуса лека
Constituens - састојак у коме се раствара маса и који даје облик леку (маст, течност, чврста форма)

Ако се лек, услед дејства светлости мења, онда се мора издати у тамној посуди:
Detur ad vitrum nigrum / Detur in vitro nigro

Лековите сировине обрађују се овим поступцима:

contusio - ситњење
concisio - сецкање
trituratio - трљање
destillacio - дестилисање
crystallisatio - кристализација
praecipitatio - таложење
fusio - стапање, топљење
extractio - извлачење
reductio - смањивање
sublimacio - пречишћавање
sterilisatio - убијање клица
oxydatio - оксидација


Облици лекова

pulvis, pulveris, m.  - прашак
species, speciei, f.  - чајеви
capsula, capsulae, f. - капсула
pilula, pilulae, f. - пилула
granulum, granuli,f.  - зрнце
pastilus, pastili, m.  - таблета која се отапа у устима
tabuletta, tabulletae, f  - таблета
suppositorium, supositorii, n  - чепић
globulus, globuli, m.  - куглица
cereolus, cereoli, m.  - свећица
bacillum, bacili, n.  - штапић
mixtura, mixturae,f.  - мешавина
gutta, gutae, f.  капљица
emulsio, emulsionis, f.  - емулзија
unguentum, unguenti, n.  - маст
pasta, pastae, f.  - паста
linimentum, linimenti,n.  - течна маст
mucilago, mucilaginis, f.  - слузава материја
sapo, saponis, m.  - сапун
charta medicata  - медицинска хартија
solutio, solutionis, f. - раствор
liquor, liquoris, f. - течност
emplastrum, emplastri, n. - мелем

недеља, 26. април 2020.

Глаголи и употреба глагола у медицини


Постоје три начина у латинском језику:

 • индикатив - показни начин
 • конјунктив - могући начин, потенцијал
 • императив - заповедни начин


Шест времена:

 • презент
 • имперфекат
 • перфекат
 • плусквамперфекат
 • футур 1.
 • футур 2.

Три лица
1.
2.
3.

Два броја:
једнина - singularis
множина - pluralis

Два стања:
 • актив
 • пасив

У медицинској терминологији се користе само треће лице једнине и множине (актив и пасив презента)

КОНЈУНКТИВ је начин који изражава замишљену или намеравану радњу, која може али не мора да се изврши. У медицини се користи само у трећем лицу једнине и множине конјунктива презента.

adde! - додај!
addatur! - нека се дода!
detur!  - нека се да!
dentur! - нека се дају!
fiat unguentum! - нека се начини маст!
fiat mixtura! - нека буде мешавина!
misce!  - помешај!
misceatur! - нека се помеша!
repetatur! - нека се понови!

Заменице у медицинској терминологији


idem, eadem, idem - исти, иста, исто

Ове заменице користе се само у номинативу једнине:

Status idem - исто стање
Therapia eadem - иста терапија
Medicamentum idem - исти лек

Остале заменице у медицини се употребљавају у овим изразима: 

pro me - за мене
per se - само по себи
e qua - из које
e quo - из којег
quantus, a, um - колики, а, о
sui generis - своје врсте
eo ipse - самим тим


понедељак, 13. април 2020.

Основни и редни бројеви

Numeralia cardinalia (основни бројеви)

Основни бројеви су делимично променљиви, делимично непроменљиви, исто као у српском језику. У латинском по падежима се мењају бројеви један, два, три, стотине и хиљаде. Наши се бројеви пишу арапским цифрама а у латинском пишу се словима који су пореклом из грчког алфабета. Црте које се код нас стављају приликом писања "римских бројева", сасвим непотребно, у латинском језику означавају велике бројеве.
I - за број 1
V - за број 5
X - за број 10
L - за број 50
C - за број 100
D - за број 500
M - за број 1000

Numeralia ordinalia (редни бројеви)

Редни бројеви су променљиви и мењају се као придеви прве и друге деклинације. Слажу се са именицом у роду, броју и падежу.


Главни                                                                                         
1 I unus, -a, um                                                                           
2 II duo, duae, duo                                                                       
3 III tres, tria                                                                               
4 IV quattuor                                                                               
5 V quinque                                                                               
6 VI sex                                                                                       
7 VII septem                                                                               
8 VIII octo                                                                                 
9 IX novem                                                                                 
10 X decem                                                                                 
11 XI unidecim                                                                           
12 XII duodecim                                                                         
13 XIII tredecim                                                                         
14 XIV quattuordecim                                                                 
15 XV quindecim                                                                         
16 XVI sedecim                                                                           
17 XVII septendecim                                                                   
18 XVIII duodeviginti                                                                 
19 XIX undeviginti                                                                       
20 XX viginti   

Редни                                                                     
primus, -a, -um
secundus, -a, -um
tertius, -a, -um
quartus, -a, -um
quintus, -a, -um
sextus, -a, -um
septimus, -a, -um
octavus, -a, -um
nonus, -a, -um
decimus, -a, -um
undecimus, -a, -um
duodecimus, -a, -um
tertius decimus, -a, -um
quartus decimus, -a, -um
quintus decimus, -a, -um
sextus decimus, -a, -um
septumus decimus, -a, -um
duodevicesimus, -a, -um
undevicesimus, -a, -um
vicesimus, -a, -um

Примери: 
Unus ren / Duo renes.
Tres operationes.

Prima costa
Quinta vertebra.